=^..^=

human | az for now

The Obvious Child - Paul Simon